Mòdul 12: Treball fi de màster
10 crèdits

Relació de competències

Competència 2

Compromís ètic

Competència 14

Difusió del coneixement

Competència 1

Capacitat d’adquirir coneixements (escoltar, entendre, interpretar)

Competència 13

Pensament crític

Competència 5

Capacitat comunicativa

Competència 7

Capacitat per gestionar informació de manera autònoma per assegurar un aprenentatge permanent contemplant la utilització de les TIC

Competència 6

Capacitat per elaborar reflexions i feines d’anàlisi

Objectius

  • Adquirir coneixements teòrics i tècnics per al disseny i la realització d’investigacions socials en l’àmbit de la discapacitat • Aprofundir en el coneixement i la utilització de les eines necessàries per elaborar treballs científics
  • Visibilitzar, analitzar i comprendre els factors que determinen o possibiliten els processos d’inclusió social, així com detectar les situacions d’exclusió i aïllament que pot provocar qualsevol situació de discriminació per raó de discapacitat.
  • Generar i compartir coneixement entre professionals, oferint eines, habilitats i recursos en processos de transferència i contratransferència al context de les discapacitats des de la perspectiva de les intervencions socials i educatives.
  • Millorar la capacitació per fer investigacions en aquesta àrea de coneixement

Continguts

El TFM, és un treball individual que es desenvolupa a partir del treball autònom de l’alumnat, haurà de ser supervisat per un professor/a tutor/a que vetllarà per la seva progressió i pel seu nivell de qualitat, però el treball és responsabilitat única del alumne.

1. L’elecció del tema de TFM es farà mitjançant l’emplenament d’una enquesta al campus virtual.

2. Compromís de l’alumne

  • Conéixer i seguir la normativa del TFM.

  • Seguiu les recomanacions del vostre tutor.

  • Presentar les memòries d’elaboració i el TFM segons s’indica a la Guia Acadèmica del curs disponible al campus

    virtual.

  • Complir les dates de presentació i defensa del TFM en els períodes establerts.

Activitats

MÒDUL 12. TREBALL FINAL DE MÀSTER Curs 2021-2022 COORDINADORA M PILAR DIAZ