Beques

Beques i ajuts

La comissió de direcció del postgrau en col·laboració amb Fundació AGBAR, Fundació ONCE, Fundació “La Caixa”, Randstad Fundació i Fundació DKV-Integralia ha constituït un fons econòmic per concedir beques de fins al 90% de l’import de la matrícula.

Persones beneficiàries i requisits:
Podran sol·licitar les beques contemplades al postgrau, tots els/les estudiants que realitzin la preinscripció prèvia i formalitzin la matricula, que acreditin una discapacitat reconeguda igual o superior al 33% i que aportin la documentació indicada. En tot cas, l’atorgament de la beca estarà condicionat al fet que la matrícula sigui efectiva en el curs de referència

Avaluació de la documentació presentada i valoració de les sol·licituds:

• Discapacitat acreditada, tipus i grau
• Expedient acadèmic
• Currículum i carta de motivació

La comissió de coordinació podrà requerir a les persones sol·licitants informació complementària, si és imprescindible per resoldre la sol·licitud. Aquesta comissió ha de garantir en l’adjudicació de les beques, un equilibri entre els sexes, per promoure la igualtat entre homes i dones en la formació universitària aplicant-hi, si cal, criteris d’acció positiva.

Presentació de sol·licituds:
La sol·licitud s’haurà d’emplenar per via telemàtica, prèvia autenticació, a través de la seu electrònica de la Universitat de Barcelona (https://seu.ub.edu).
La convocatòria de beques, la sol·licitud oficial i la posterior resolució seran publicitades a través dels mitjans oficials de la Universitat.