Mòdul 1: Drets humans i discapacitat, Promoció de l’Autonomia Personal, Igualtat d’oportunitats i inclusió
5 crèdits

Relació de competències

Competència 1

Compromís ètic

Competència 7

Capacitat per a gestionar informació de manera autònoma per assegurar un aprenentatge permanent contemplant la utilització de les TIC

Competència 2

Capacitat d’adquirir coneixements (escoltar, entendre, interpretar)

Competència 8

Capacitat per a desenvolupar actituds obertes i empàtiques basades en el respecte i el reconeixement davant la diversitat i la multiculturalitat.

Competència 13

Pensament crític

Competència 9

Capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds

Competència 11

Capacitat per aplicar els coneixements adquirits a la pràctica

Competència 6

Capacitat per elaborar reflexions i treballs d’anàlisi

Competència 10

Raonament analític

Objectius

Aprofundir en el coneixement dels drets de les persones amb discapacitat, a partir de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, per analitzar i diagnosticar els factors que determinen i / o possibiliten els processos d’inclusió social, la desigualtat i la discriminació.
Conèixer l’evolució històrica i conceptual dels diferents paradigmes i els seus models per comprendre, capacitar, i conscienciar sobre els drets humans i les persones amb discapacitat.
Estudiar la normativa que regula la discapacitat, des del marc internacional de Nacions Unides, la Unió Europea i la legislació vigent a Espanya.
Empatitzar i desenvolupar una actitud positiva amb les persones amb discapacitat, sent capaç d’assumir el compromís de defensa dels seus drets socials per millorar les condicions de vida d’aquests.

Continguts

  • Evolució històrica sobre el tractament de les persones amb discapacitat
  • Drets Humans i Discapacitat
  • La Convenció Internacional de Drets de les Persones amb Discapacitat. Incidència en l’ordenament jurídic espanyol.
  • Marc legislatiu Internacional, Europeu i espanyol
    Reptes en matèria de drets de les persones amb discapacitat en relació als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)